โพสต์

มด

รูปภาพ
มด 1.  วงจรชีวิต   มดเป็นแมลงที่มีการเจริญเติบโตแบบสมบูรณ์  (complete metamorphosis)  ในวงจรชีวิตประกอบด้วยไข่  ตัวอ่อน  ดักแด้  และตัวเต็มวัย 2  ลักษณะที่สำคัญ   มดมีลักษณะเหมือนกับแมลงกลุ่มอื่น ๆ  คือสามารถแบ่งลำตัวออกได้เป็น  3  ส่วน  ได้แก่  ส่วนหัว  ส่วนอก  และส่วนท้อง  แต่ละส่วนจะมีอวัยวะหรือลักษณะที่สำคัญต่าง ๆ  ปรากฎอยู่ลักษณะเหล่านี้จะแตกต่างกันไปในมดแต่ละกลุ่ม  ลักษณะของมดแตกต่งจากแมลงชนิดอื่น  คือ  จะมีหนวดหักแบบข้อศอก  (geniculate)  แบ่งออกเป็นส่วน  scape  และ  funicle  ในเพศเมียจำนวนปล้องหนวดจะมี  4-12  ปล้อง  ส่วนเพศผู้มี  9  ปล้อง  ปากเป็นแบบกัดกิน  มีฟันเรียกว่า  mandible  ท้องปล้องที่ 1  จะรวมกับอกปล้องที่ 3  เรียกว่า  propodeum  ท้องปล้องที่ 2  หรือ 3  มีลักษณะเป็นก้านเรียกว่า  abdomen pedicel  ซึ่งอาจจะมีปุ่มหรือไม่มีก็ได้  ส่วนท้องปล้องที่เหลือรวมเรียกว่า  gaster  มดเพศเมียบางชนิดจะมีเหล็กในยื่นออกมาให้เห็นจากปลายของส่วนท้อง  มดจะมีตารวมขนากใหญ่ 1 คู่  (compound eye)  บางชนิดมีตาเดี่ยว  (ocelli)  โดยทั่วไปจะมี 3 ตาอยู่เหนือระหว่างตารวม  ตาเดี่ยวจะไม่ได้ทำหน